Eğitim
Osmanlı Döneminde Çocuk Eğitimi Nasıldı? (1)
  20 Şubat 2018 Salı , 16:09
Osmanlı Döneminde Çocuk Eğitimi Nasıldı? (1)
Osmanlılar, daha ilk dönemlerden itibaren birçok alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim konusunda da dikkat çeken bir çaba sergilemişlerdir.

Günümüzde, 29 Mart 2017'de okul öncesi zorunlu eğitim yaşı 54 aylık olarak belirlenerek, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren anasınıfı zorunlu hale getirildi. 2012 - 2013 öğretim yılında uygulamaya geçirilen sistemle de sekiz yıllık zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkarıldı ve zorunlu eğitim süreci, 4+4+4 şeklinde formüle edilen üç kademeden oluşacak şekilde dizayn edildi.

Osmanlı'da eğitim tarihine ise baktığımızda, bu dönem hakkında bilinenler, özellikle klasik dönemi aydınlatma konusunda yeterli değildir. Eğitim-öğretim tarihimizin medrese boyutuna dair bilgiler, ilgili dönem söz konusu olunca, çok sınırlı kaldığı gibi, medreselerin bir alt birimini oluşturan sıbyan mektepleri konusunda ise yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan bilgiler çok dikkate alınmamış yüzeysel ve geneldir. Bu konuda ortaya çıkan boşluk ve kaynaklarda bu kurumlara dair pek bilgi verilmemesi, maalesef bu kurumlarla ilgili yanlış bazı değerlendirmeleri de beraberinde getirmiştir. Hatta bazı bilim adamları, örgün tarzda mekteplerin bulunmadığını ve dolayısıyla çocuklara Osmanlı klasik döneminde eğitim-­öğretim verilmediğini iddia edebilecek yaklaşımlar sergilemiştir.

İnan Arvas,  bir yazısında, Osmanlı'nın 4+4+4'ü şeklinde tanımlayabileceğimiz Mekteb-i sıbyanda çocukların eğitimini bakın nasıl anlatılıyor.

‘’600 yıl boyunca Osmanlı sicillerine çocuk döven muallim vakası geçmemiştir. Mektepler umumiyetle iki katlı olur, evi andırırlar. Mutfağı avlusu vardır. Çocuk alışıverir bir anda. Zaten herkesin minderi evden gelir, herkes köşesini bilir, sahiplenir. Çocuklar 4 yıl 4 ay 4 günlük oldular mı “vakti geldi” demektir. Derhal “Âmin alayı” tertiplenmeli, mümkünse kandile denk getirilmelidir. Mektebe başlayan çocuk sabah okkalı bir kahvaltıya oturur ki bütün sülale oradadır. Bir neşe, bir şamata... Yeni kıyafetlerini giyer. Ak mintan, güvez fes, iskarpinler, nazar boncukları filan. Ve omzuna cüz kesesini asar. Bir faytona ya da midilliye bindirilir. Yeni kıyafetlerini giyer. Ak mintan, güvez fes, iskarpinler, nazar boncukları filan. Ve omzuna cüz kesesini asar. Bir faytona ya da midilliye bindirilir.’’

“Sabi”nin (5-6 yaş çocuğu) çoğulu “SIBYAN”dır. Günümüzün anaokuluna denk gelen sıbyan mektepleri Osmanlı eğitim kültürünün mihenk taşıdır.

Osmanlı döneminde hemen hemen her mahallede özellikle de her açıdan güneş gören köşe başlarında bir sıbyan mektebi bulunmakta idi. Hatta bu nedenle Sıbyan Mekteplerine, Mahalle Mektepleri de denmekteydi. O dönemde sıbyan mekteplerine çok önem verilir, derslere girecek öğretmenler bile ayrı eğitimden geçerdi. Ancak bu usulün zamanla değiştiğini ve medreseden icazet alınarak Sıbyan Mekteplerinde öğretmen olunabildiği görülmüştür. Daha sonraki süreçlerde de sıbyan mekteplerinde öğretmenliğin mahallenin imamına veya müezzinine bırakıldığı gözlenmiştir. Fatih sultan Mehmet, Medrese teşkilatını kurarken Eyüp ve Ayasofya’da açtığı medresede Sıbyan Mekteplerinde öğretmenlik yapacaklar için ayrı dersler koydurmuş ve bu dersleri görmeyenleri Sıbyan Mekteplerinde öğretmenlik yapmaktan men etmiştir. Bu dersler, Arapça sarf ve nahiv, Edebiyat ( mania, beyan, bedi), Mantık, Muhasebe, adabı ve tedrisi usulü, münakaşalı akaid ( kelam ilmi), riyazat ( hendese ve heyet) dir. Bu programa baktığımızda Fatih’in ne kadar ileri görüşlü olduğu anlıyoruz.

Avrupa’ya baktığımızda Matematik dersinin ancak 1890 yıllarında ders programlarına girmiş olduğunu görürüz.

Sıbyan mektepleri, XIX. asrın ikinci çeyreğine kadar mektebin şehirde, kasabada, köylerde oluşuna göre değiştiği gibi vakfiye şartlarına, dönemlere, hocalara göre de farklılıklar gösteriyor. Sıbyan Mekteplerinin Osmanlı devrine ait ilk yazılı ders programını Fatih Sultan Mehmet’in oğlu II. Beyazıt’ın vakfiyesinde buluyoruz. Bu mekteplerde, hattın, yani güzel yazının programa alınmasıyla birlikte küçük yaşlardan itibaren estetik ve bu duygunun geliştirilmesine önem verilmek istendiğini söyleyebiliriz. Bazı mahalle mektepleri, aynı zamanda hafızlık yapılan merkezler olarak da gelişme göstermiştir. Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla mahalle mektebi hocası mektebin müstakil bir odasında veya belli saatler arasında hafızlık yapan talebelerle ilgilenmektedir. Sadece hafız yetiştiren hocalar da elbette vardır. Burada vakfiye, hocanın şahsi durumu, okutma arzusu ve imkanları kadar, kabiliyetli talebeler ve velilerin talepleri de etkili ve belirleyici olmaktadır.

1846’da basılan bir talimnameden de o devrin sıbyân mekteplerinde uygulanan ders programlarını öğreniyoruz.

Sıbyan mekteplerinde okutulan dersler: Elifbâ ( alfâbe ), Kur'an, tecvit, yazı, ilmihâl, hesap ( matematik ). Sonradan tarih ve coğrafya da eklenmişti. Şimdinin anaokulları olan sıbyan mekteplerine giden Osmanlı çocukları, Kur'an'ı hatmettikten sonra mezun olabilirlerdi ancak.

Mahalle mekteplerinden sonra Medrese eğitimi devreye giriyor. Şeriatın anlaşılması ve tatbiki belli seviyede bir tahsil ve ihtisas gerektirirdi. Bu işlerde uğraşanların İslâm hukukunu iyi bilmesi gerekirdi. Din âlimleriyle adalet hizmetlileri bir sınıf içerisinde birleştirilerek bunlara “ulema” adı verildi. Kadılar, öğretmenler, imamlar, doktorlar, matematikçiler, astronomi âlimleri ve din âlimleri hepsi medresede eğitim gören ve toplumda önemli rolleri olan aydın kimselerdi. Kısaca medreseler Osmanlı toplumunun bürokrat, asker, doktor ve yargıç gibi her türlü eğitilmiş elemanını sağladı. Sadrazamlığa kadar devletin her türlü kademesinde görev yapan ulemanın toplum üzerinde etkili bir itibarı vardı.

Oysa geçmişimiz, yalnız zaferler açısından değil, insan kaynakları açısından da son derece zengindir.

Şu halde Fatih’ler, Selim’ler, Süleyman’lar, Sinan’lar yetiştirmiş ceddimizin, çocuk eğitimi konusunda, bizimkinden farklı, ama daha iyi metotları vardı.

Aynur KAPLAN

Devam Haber
Yorumlar
Kod: 85XB5